عکس نوشته جدید مخصوص پروفایل

عکس|تو مال منی تا آخرش|دانلود عکس

عکس نوشته های خاص سال 97

عکس|روز ها عجیب آرامم اما نمیدانم چرا طوفان تنهایی ام همیشه حوالی شب میرسد|دانلود عکس

عکس نوشته های خاص سال 97

عکس جدید|سرگرم خاطرات توام بعد رفتنت؛بی تو بهار مثل زمستان جهنم است

عکس نوشته جدید مخصوص پروفایل

عکس جدید|در این دنیا سفید که باشی همه تو را سیاه خواهند کرد

عکس نوشته های خاص سال 97

عکس جدید|تا جایی که مصرف بشـیـ ارزش داری این شده معنی عاشقتم

عکس نوشته جدید مخصوص پروفایل

عکس جدید|هیچی تو دنیا بهتر از یه رفیق خوب نیست

عکس نوشته های خاص سال 97

عکس جدید|خدا جز تو پنهای ندارم

عکس نوشته جدید مخصوص پروفایل

عکس جدید|کسی هرگز نمیداند چه سازی می زند فردا چه میدانی تو از امروز چه میدانم من از فردا همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش فرداست

عکس نوشته هایی مخصوص پروفایل

عکس نوشته جدید|دیدی چیکار کردن با من؟

عکس نوشته جدید مخصوص پروفایل

عکس نوشته جدید|هوای من هم مثل زمستان سرد است

عکس نوشته جدید

عکس نوشته جدید|بابام برام یه قابه عکسه باهزار تا خاطره که مامانم برام تعریف کرده

عکس نوشته جدید مخصوص پروفایل

عکس نوشته جدید|شبیه نوح اگر هیچکس به دین تو نیست تو با خدای خود باش و ناخدای خودت

عکس نوشته خاص

عکس نوشته جدید|برنگرد فقط برگردان آرامشی که از شب هایم بردی

عکس نوشته جدید مخصوص پروفایل