رفته بودم مطب دکتر،به منشی میگم خانوم ببخشید 

سرویستون کجاس؟؟


میگه:سرویس بهداشتی؟؟؟


گفتم :پ ن پ سرویس هشت پارچه آگرین !!!!!