چالش درست کردن واسه بلاک کردن اینا کـــه میرن
فحش مینویسن تو صفحات مختلف ، خود اونایی که
فحش میدن هم شرکت کردن تو چالش .....!!
یکی شونم فحش گذاشته واسه هرکسی که تـــو این
چالش شرکت نکنه .....!!