بابام ماه به ماه بهم زنگ نمیزنه ، امروز زنگ زد تا جواب دادم سریع قطع کرد

یهو دیدم اس ام اس داده میگه :بر ندار میخوام پیشوازتو گوش کنم !

فک و فامیله داریم ؟