آسمان را می خواهم برای عبور . جاده باریک است !
ماه را می خواهم برای نور راه تاریک است !
تو را می خواهم برای نظافت عید نوروز نزدیک است !