یه بنده خدایى بهم بدهى داشت گفتم میخوام برم سفر لازم دارم صبر کرد پروازم که نشست برام واریز کرد فک کنم میخواست ببینه اگه سقوط کردم بپیچونتش، میخوام بگم انسانیت تو بعضیا واقعا مرده