وقتى یه دختر بهتون میگه " خوش بگذره " یعنى :
.
.
.
.
.
بى من برى زیر تریلی