همین مراسم چهارشنبه سوری رو ، بــه صورت زنده

 

از سازمان ملل پخش مى کردن ، همه مى فهمیدن ما

 

تو ایران ، نیازى به بمب اتم نداریم .....!! : - ))