به بعضیا باز گفت ....
اگه واس بقیه قاتی پاطى مى کنی
واس مــا هنوز تاتی تاتی مى کنی

( ٨ ___ ٨ )