ظرفارو شستم
غذا پختم

خونه رو جارو کردم
پنجره هارو دستمال کشیدم

حیاط رو آب و جارو کردم
واسه این که درس نخونم ، ممکنه حتى یه شکم هم بزام !!!!!!!!