یا این گربِــــهِ داره انگلیسی حرف میزنه !!

یا اون قرصی که به خوردم دادین ، آسپیرین نبود !!