با شیر پای شوهرتونو ماساژ ندین حیفه

ماست بریزین با یه کم آب و گل ســرخ و کاکوتى ...........

که بعدِ ماساژ ، یه آبدوغ خیارِ توپ بزنین به بدن !!!!!!!