وزیر بهداشت گفته :

آلودگی هوا ، قطعا سرطان زاست !!

بعد از اون وزیرکشور گفته که :

تنها راه مبارزه با اعتیاد ، معتاد نشدنه !!

مى ترسم فردا وزیر نفت بیاد بگه :

اگه نفتو آتیش بزنی ، حتما آتیش مى گیره !!

یاد این مطلب طنز که خیلى وقت پیش شنیده بودم افتادم :

از کرامات شیخ ما این است ، شیره را خورد و گفت شیرین است

از کرامات شیخ ما آن است ، ابر بارید و گفت باران است

از کرامات شیخ مى گویم ......

زن نو را عروس مى گوید ، مرغ نر را خروس مى گوید

از کرامات شیخ ما چه عجب

پنج انگشت گذاشت و گفت ، این بود یه وجب

غلط نکنم اون شیخ گرامى و این وزراى کاردان کشور ما

قطعا باید یه نسبتاى دورى با جواد خیابانى داشته باشن ...!!!