بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند !