به هوای حرم کرب و بلا محتاجم....
کاشکی خونم توی کربلا بود
زندگیم به که چه با صفا بود
شروع هر روز زندگیم با
یه سلامی به سوی آقــــا بود