دنیا بدون روضه آقا جهنم است
یعنی بهار نوکری ما محرم است 
دهه اول یا دهه دوم فرقی نمیکند
روضه به کار و زندگی ما مقدم است