در هر جغرافیایی که باشم
جهت ها تفاوتی ندارند
تمام دامنه های دلم به سمت حـــرم توست!!
.
.
یعنی شود آن روز که در سجده بگویم:
رسیدم کـــربلا الحمدلله!؟؟