یه وقتایی که دلم واسه مدرسه و مسخره بازیامون تنگ می‌شه به نماینده مجلس شدن فکر می‌کنم.